Section 8

Section Eight (2022)

( 10 điểm/0  lượt)

Nội Dung phim Section 8

Sau khi báo thù cho gia đình bị sát hại, một cựu quân nhân đã ra tù và được một cơ quan chính phủ mờ ám tuyển dụng.